VÅR PROCESS HJÄLPER ER ATT LYCKAS.

Ett lönsamt hälsofrämjande arbete kräver ett systematiskt tillvägagångssätt, en väl genomtänkt strategi, tydliga resultatmål, samt kraft och resurser för genomförande. Vår process är framtagen för att stötta företag med allt detta. Till vår hjälp har vi en modern, digital plattform. Syftet med processen är att säkerställa att rätt investeringar och insatser i medarbetarnas hälsa görs så att vi kan mäta faktiska resultat – både vad gäller hälsa och lönsamhet. 

STEG 1. STRATEGI OCH MÅLSÄTTNING

Det första steget handlar om att analysera nuläget.  Vi delar in organisationen i mindre grupper för att definiera särskilda behov och förutsättningar. Utifrån detta arbetar vi fram en strategisk plan och sätter relevanta mål. 

STEG 2. VERKTYG OCH INSATSER

Våra dedikerade projektledare stöttar organisationen i alla insatser vi rekommenderar. Vi gör hälsoarbetet enklare för cheferna och tillgängligare för medarbetarna -  samtidigt som vi rapporterar till ledningsnivå. 

STEG 3. MÄTNING OCH RESULTAT

Genom att systematiskt följa upp och utvärdera insatserna som görs skapar vi förutsättningar för att uppnå de gemensamt satta målen och kunna skapa ökat välmående och en långsiktig och hållbar förändring. 

FORSKNING, ANALYS OCH ERFARENHET

Vi har arbetat med proaktiva hälsoinsatser på arbetsplatser i över 20 år. I vår process för att skapa ett hållbart arbetsliv kombinerar vi denna erfarenhet med forskningsbaserade metoder.  Insatser för samtliga medarbetare varieras med insatser i mindre grupper med särskilda behov och insatser på chefsnivå. Kunskap och inspiration blandas med olika verktyg och aktiviteter för att öka både det fysiska och psykiska välbefinnandet.